Strona Główna

   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Jeleniej Górze jest placówką, która ma wspierać młodego człowieka w pokonywaniu trudności oraz uczyć samodzielnego życia po opuszczeniu naszego ośrodka. Ośrodek jest prowadzony dla dzieci i młodzieży w „normie intelektualnej”, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniami i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalnej pomocy psychoedukacyjnej.

   Jednym z istotnych elementów ośrodka jest element organizacji czasu wolnego, podejmowanych w tym celu zajęć, formy ich przeprowadzania i poziomu zainteresowania nimi wychowanków. Osoba będąca animatorem czasu wolnego, organizator zajęć, jest odpowiedzialna za zaspokojenie potrzeb odbiorcy, a jeżeli uważa, że takie potrzeby nie istnieją, należy je obudzić. Jeśli dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach, identyfikują się z grupą, integrują się, czują się potrzebne, z pewnością znacznie lepiej czują się w ośrodku, a co za tym idzie, nie myślą o tym, aby uciec i znaleźć się jak najdalej.