Po II wojnie światowej w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 powstał Państwowy Dom Dziecka nr 1. Jego pierwszym kierownikiem był Kazimierz Ostrowski, a w 1954 został nim Tadeusz Bugaj. W prowadzeniu placówki pomagała mu żona, która była vice dyrektorem. Małżeństwo mieszkało w Domu Dziecka, co znacznie ułatwiało kontakt z wychowankami i stworzyło możliwość wszechstronnej pomocy. Swoją funkcję pełnił do 1978 roku.

 

    01 października 1978 roku ówczesny dyrektor przekazał placówkę Zofii Gruszeckiej, która kierowała tą placówką. Kolejnym dyrektorem był Jerzy Zalewski. We wrześniu 1992 roku funkcję dyrektora objęła Stanisława Skóra, jej kadencja trwała do 31 sierpnia 2005 roku z kolei od 01 września 2005 roku do 2010r. funkcję dyrektora pełnił Wojciech Depta. Obecnie ośrodkiem zarządza Jacek Fortuna.


    W lutym 1989 roku wizytatorzy Danuta Augustyńska i Zenon Zieja opracowali wstępne propozycje przeprofilowania w roku szkolnym 1989/90 Domu Dziecka nr 1 na Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, który przedstawiał się następująco: Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych posiadałyby limit 54 wychowanków, czyli: dwie grupy Domu Dziecka w liczbie 34 wychowanków (grupy koedukacyjno-rozwojowe) i dwie grupy Ośrodka Leczniczo-Resocjalizacyjnego w liczbie 20 wychowanków (koedukacyjno - rozwojowe). Bazę internatową stanowiłyby budynek główny, parter – 1 grupa Domu Dziecka, I piętro – 2 grupy Ośrodka, II piętro – 1 grupa Domu Dziecka. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych miałby charakter leczniczo-resocjalizacyjny. Skupiałby wychowanków z postanowień sądowych, z zaburzoną sferą emocjonalną,, z inteligencją w normie lub poniżej przeciętnej, z zaniedbaniami dydaktycznymi, dzieci nadpobudliwe, znerwicowane, neurotyczne. Propozycje te spotkały się z aprobatą ówczesnego Kuratora Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze i 04 kwietnia 1989 roku wydał on decyzję w sprawie powołania z dniem 01 września 1989 roku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Już 29 kwietnia 1990 roku ten sam kurator wydał decyzję w sprawie powołania od 01 września 1990 roku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci z zaburzeniem w zachowaniu. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zajmował dwa budynki: numer 1 – internat oraz budynek numer 2 – pomieszczenia szkolne. 


    Placówkę otacza z jednej strony sad z ogrodem, z drugiej zaś park z basenem, ścieżka sportowa, boisko oraz rabatki kwiatowe. 21 maja 1997 roku na mocy pełnomocnictwa Kuratora Oświaty w Jeleniej Górze dyrektor Stanisława Skóra udaje się do Warszawy aby stanąć przed Zespołem Orzekającym, gdyż Parafia Ewangelicko - Augsburska złożyła wniosek o przywrócenie nieruchomości położonej przy ul. Sprzymierzonych 9, którą zajmował ośrodek. Decyzją sądu nieruchomość została przyznana Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przebywa obecnie 40 wychowanków; podczas zajęć szkolnych są również dochodzący. Wychowankowie są w wieku od 12 do 17 lat. Ośrodek jest prowadzony dla dzieci i młodzieży w „normie intelektualnej”, które z powodu zaburzeń rozwojowych, niepełnosprawności ruchowej, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniami i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalnej pomocy psychoedukacyjnej.